Λίγα λόγια για το χωριό μας
 

 

  Φίλιππος Λίλας ο Δυοχωριανός ήρωας του 1821
   
 
   
   
   
 
   
   

Λαμπριανός Δεσύπρης εκ Δύο Χωρίων

 

Ως στρατιωτικός υπηρέτησε την πατρίδα καθ’όλη την διάρκεια του Εθνικού Αγώνα.

Έλαβε μέρος μαζί με 14 Τηνίους στρατιώτες που ο ίδιος διέτρεφε και μισθοδοτούσε, στις πολιορκίες της Κορίνθου και του Ναυπλίου. Έλαβε επίσης μέρος στην εκστρατεία της Καρύστου. Ομοίως έλαβε μέρος σε πολλές κατά των τούρκων ναυτικές επιχειρήσεις. Την συμμετοχή του στις ανωτέρω επιχειρήσεις αλλά και πολλές ακόμη βεβαιώνουν πιστοποιητικά υπογραφόμενα από τους αρχηγούς των επιχειρήσεων αλλά και του Δ. Υψηλάντη και του Πρωθυπουργού Βάμβα. Δυστυχώς τα πιστοποιητικά αυτά έχουν απωλεσθεί.

 

Μετέπειτα επανήλθε στην Τήνο και υπηρέτησε ως αρχηγός της πολιτοφυλακής Τήνου. Η δραστηριότητα του Τηνίου τούτου αγωνιστή καταφαίνεται από πιστοποιητικά του Φραγκίσκου Παξιμάδη, των Επάρχων Εμμανουήλ Σπυρίδωνος, Ευαγγέλου Μαντζαράκη, Δρόσου Μανσόλα και της Δημογεροντίας Τήνου.

 

«Γενναῖε Καπετάνιε τῆς Κωμοπόλεως Δύο Χωρίων Κύριε Λαμπριανέ Δεσύπρη.

Ἐπειδή, κατά τήν διακήρυξιν … καί ἐπειδή ἡ γενναιότης σου ὤν ἄξιος αὐτού τοῦ ὑπουργήματος ἐκλέχθης ἀπό τό χωρίον σου καπετάνιος τοῦ χωρίου σου, ὡς ἡ πρός ἐμέ ἐπιστολή τῶν χωριανῶν σου.

Δια τοῦτο γνωρίσας σε καί ἐγώ σέ ὀνοματίζω καπετάνιον τοῦ χωριοῦ σου.Προσπάθησον λοιπόν νά φανῆς ἄξιος τοῦ ὑπουργήματος αὐτοῦ καί τοῦ ἑλληνικοῦ ὀνόματος μέ τήν γενναιότητα καί ἀνδρείαν σου ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν, …

                                                                Τῇ 27 Ἰουνίου 1822 ἐν τῇ πόλει τῆς Τήνου

                                                                       Φραντζέσκος Παξιμάδης

 

 

 

«Ἀρ. 855 τοῦ Πρωτοκόλλου             19-2-1823            

 

Προσωρινή Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος

Ἐπαρχία τῆς Ν. Τήνου

 

Ὁ γενναῖος Λάμπρος Δεσύπρης Τήνιος, καπετάνιος των Δύο Χωρίων, ἀφ’ὅτουἤνοιξε τό στάδιον τοῦ ἱεροῦ τούτου αγῶνος δέν ἔπαυσεν ἀγωνιζόμενος ὑπέρ πατρίδος, καί οὕ μόνον εἰς τήν τοῦ γενναιοτάτου κυρίου Φραντζέσκου Παξιμάδη εἰς Πελοπόννησον ἐκστρατείαν μετά δεκατεσσάρων στρατιωτῶν του συναπελθών, εἴς τε τήν ἔφοδον Ναυπλίου, και εἰς τήν τῆς Ἀκροκορίνθου πολιορκίαν καταπολεμῶν τούς ἐχθρούς ηγωνίσθη γενναίως· ἀλλά και εἰς καταδρομικόν ὑδραϊκόν πλοίον εἰσελθών…και ἀφ’ὅτου τῆς ἑλληνικῆς Διοικήσεως εἰς τήν νῆσον ταύτης εἰσαχθείσης παρ’ἡμῶν καί τοῦ φροντιστοῦ τοῦ πολέμου καπετάνιος τοῦ χωρίου τούτου διωρίσθη, δέν ἔλειψε ποτέ ἀπό τά χρέη καί καθήκοντά του καί δέν ἐστάθη πώποτε ἐθετῶν τάς ἐπιταγάς τῆς Διοικήσεώς του…

Ἐπειδή λοιπόν δι’αὐτά του τά προτερήματα ἡ πατρίς χρωστεῖ εἰς αὐτόν τιμάς καί ἀμοιβάς ἐπειδή εἶναι χρείαν ἵνα καί οἱ μεθ’ἡμᾶς ἐλευσόμενοι Διοικηταί τῆς νήσου ταύτης γνωρίζοντες τοῦτον πιστόν τῇ πατρίδι καί μεταχειριζόμενοι αὐτόν εἰς τάς τῆς Διοικήσεως ἀναγκαίας ὑποθέσεις…, δίδομεν αυτῷ ἐνσυνειδήτως τήν παρούσαν μας ἐπαρχιακήν ἀπόδειξιν εἰς ἔνδειξιν τοῦ πατριωτικοῦ αὐτοῦ ζήλου καί τῶν ὑπέρ πατρίδος ἀγώνων του καί τῆς πρός τήν Διοίκησιν εὐπειθείας καί σέβας του.

                                                                                                Ὁ  Ἔπαρχος τῆς νήσου Τήνου

                                                                                                           Ἐμ. Σπυρίδωνος»

 

 

«Ἐπαρχεῖον Τήνου

Ἀρ. 40 τοῦ Πρωτοκόλλου

                                                                Προσωρινή Διοίκησις τῃς ἑλλάδος

                                                                          Ὁ  Ἔπαρχος Τήνου

 

Πρός τόν πατριώτην Λαμπριανόν

 

Διά τόν πατριωτισμόν σου καί τάς πιστάς ἐκδουλεύσεις σου προβιβάζεσαι ἀρχηγός τῆς Ἐκτελεστικῆς Δυνάμεως τῆς Ἐπαρχίας.

Φύλαξον πιστῶς· εὐπειθῶς καί γενναίως τά χρέη σου διοικῶν μέ φρόνησιν καί εὐταξίαν τούς στρατιώτας σου πρός ἐκτέλεσιν τῶν διαταγῶν τῆς Διοικήσεως.

Εἰς τά πολεμικά θέλεις ὑπόκεισαι μέ ὅλον τό σῶμα τῶν στρατιωτῶν σου εἰς τόν γενναιότατον Ταξίαρχον καί Πολέμαρχον Τήνου Φραγκίσκον Παξιμάδην.

 

                                                Ἐκ τοῦ Ἐπαρχείου Τήνου τῇ 23 Ιουλίου 1823

                                                                Ὁ  Ἔπαρχος Τήνου

                                                         Εὐάγγελος Μαντζαράκης»

Καίσαρ Σπύρος εκ Δύο Χωρίων

 

Ο αγωνιστής τούτος καταγόταν από τα Δυό Χωριά. Έλαβε μέρος σε πολλές μάχες εναντίον του εχθρού της πατρίδας κατά τον Εθνικό Αγώνα του 1821. Μετά την απώλησή του από τον στρατό, υπηρέτησε στον τόπο της γεννήσεώς του σαν Δημογέροντας, σαν Δημοτικός Σύμβουλος και σαν Καπετάνιος των Αρμάτων του χωριού του. Η δραστηριότητά του καταφαίνεται από σειρά πιστοποιητικών.

 

«Φιλογενέστατε Κύριε Σπύρε Καίσαρ

Πεντηκόνταρχε τοῦ χωρίου Δύο Χωρίων. Ἐπειδή κατά τήν διακήρυξιν τοῦ ἐξωχωτάτου Ἐπάρχου μας εἶναι χρεία νά ἐκλεχθῶσι ἀπό τούς κατοίκους τοῦ κάθε χωρίου τῆς νήσου ταύτης ἀπό ἕνας καπετάνιος καί οἱ ἀνάλογοι πεντηκόνταρχοι διά νά ἐπαγρυπνοῦν διά τήν εὐταξίαν καί ἀσφάλειαν τῶν κατοίκων, καί ἡ φιλογένειά σου ἔχει τήν ὑπόληψιν τοῦ χωρίου, ἐκλέχθης ἀπό τό χωρίον σου πεντηκόνταρχος· ὡς ἄξιος τοῦ τοιούτου ὑπουργήματος. Διά τοῦτο γνωρίσας σε καί ἐγώ σέ ὀνοματίζω Πεντηκόνταρχον τοῦ χωρίου σου.

Προσπάθησε λοιπόν νά φανῆς ἄξιος τοῦ ὑπουργήματος αὐτοῦ καί τοῦ Ἑλληνικοῦ ὀνόματος μέ τήν γενναιότητα καί ανδρείαν σου …

 

                                                                Τήν 15 Ἰουλίου 1822 έν Τήνῳ

                                Ὁ Προσωρινός Ἀρχηγός τῶν ἀρμάτων τῆς Νήσου Τήνου

                                                                Φρατζέσκος Μ. Παξιμάδης»      

 

 

«Προσωρινή Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος

                Ὁ Ἔπαρχος Τήνου

 

Πρός τόν Κύριο Σπύρον Καίσαρα

 

Κατά τάς ἐγγράφους ἀποδείξεις, …

Διορίζεσαι καί πάλιν διά νά ἐκπληροῖς τά στρατιωτικά σου χρέη καί ὅταν παρά τῆς Διοικήσεως προσκληθῆς νά τρέχεις μέ ὅλην τήν πρός σέ ἀνήκουσαν προθυμίαν καί ἡ πατρίς θέλει σε ἀνταμείψη ὡς πιστόν τέκνον της.

 

                                                                                                Τῇ 1824 Ἰουνίου 14 Τῆνος

                                                                                                       Ὁ Ἔπαρχος Τήνου

 

                                                                                                Τ.Σ.

               

                                                                                                      Δρόσος Μανσόλας» 

Η ιστοσελίδα φιλοξενείται στο
www.256.gr