Δυό Χωριά Τήνου, λίγα λόγια για το χωριό μας
 

 

   
   
 
   
   
   
 
   
   

Φίλιππος Αντωνίου Λίλας ή Τηνιακός εκ Δύο Χωρίων

 

Αγωνιστής της επανάστασης του 1821, διακριθείς κυρίως στις κατά θάλασσαν εχθροπραξίες υπό τις διαταγές του Παππανικολή, του Καπετάν Αποστόλη και του Κων. Κανάρη, πεσών ηρωϊκώς αγωνιζόμενος υπέρ πατρίδος. Διακρινόμενος για την τόλμη και ευψυχία του, υπήρξε ένας από τα πέντε μέλη του πληρώματος του πυρπολικού του Κανάρη. Αψευδείς μάρτυρες των ανδραγαθημάτων του ενδόξου συμπολίτη μας, έγγραφα υπογραφόμενα από την Βουλή των Ψαρών, τον Καπετάν Αποστόλη και τον Κ. Κανάρη, δια των οποίων η πατρίς αναγνωρίζει την ανδρείαν και αυταπάρνησίν του.

Σε έγγραφο της Βουλής των Ψαρών με ημερομηνία 6 Μαϊου 1821, το οποίο αναφέρεται σε επιχείρηση (ρεσάλτο) που πραγματοποιήθηκε από το πλοίο του καπετάν Αποστόλη και στην οποία συμμετείχε ο Φίλιππος Λίλας,   διαβάζουμε επί λέξει:

« ... Εις το οποίον ρισάλτο, εστάθη ο άνωθεν Φίλιππος ανδρείος μετά των στρατιωτών του και εδίωξεν τους εχθρούς, τα δε κανόνια και τα άλλα τα έφερον εις την πατρίδα μας, και εις ένδειξιν της φιλογενείας του, δίδεται το παρόν αποδεικτικόν εις χείρας του διηγώντας την ανδραγαθίαν του.»

 

Σε έγγραφο το οποίο εξεδόθη εν τη Ελληνική Καγγελλαρία της νήσου των Ψαρών την 6η Ιουνίου 1821, αναφέρεται επί λέξει:

«Εφιλοτιμήθη ο φιλογενής Φίλιππος Λίλας Τηνιακός και ημπαρκάρησε αδωροδοκήτως έσωθεν εις το αποφασισμένον μπουρλότον, το οποίον κατέκαυσεν το φθοροποιόν και βαρβαρικόν πλοίον Τελήνι, του τυράννου, ο οποίος εστάθη ανδρείος με το να αποφάσισε τον εαυτόν του εις θυσίαν δια αγάπην της πίστεως και πατρίδος, προς όν δίδεται το παρόν αποδεικτικόν της γενναιότητός του ...»

 

Ομοίως με έγγραφο της Βουλής της Νήσου Ψαρών, με ημερομηνία 8 Ιουνίου 1822, βεβαιούται η συμμετοχή του Φίλιππου Τηνιακού στην πυρπόληση του Βασέλου στο οποίο επέβαινε ο ίδιος ο Καπετάν Πασσάς.

« ... νυκτός δε γενομένης εμβήκαν εις το στενόν της Χίου οπού ήσαν οι Αγαρηνοί ορμήσαντες εις αυτούς με μεγάλην γενναιότητα και αψηφησίαν κινδύνου κολλήσαντες εις έν των εχθρικών Βασέλων, και δυνάμει του προστάτου της δικαιοσύνης, κατέκαυσαν αυτό, εις το οποίον με βεβαιότητα απεδείχθη ότι ήταν ο αυτός Καπετάν Πασσάς, ο οποίος και αυτός ο ίδιος συν αυτώ εκάη με όλην την συνοδείαν, και εις ένδειξιν τούτων εδόθη εις χείρας του ως αποδεικτικόν της ανδραγαθίας του και ενδόξου κατορθώματός του, ...»

 
 
Ν. Λύτρα "Η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κανάρη"
 
 

« Πιστοποιείται, ότι ο Φίλιππος Αντωνίου Λίλας Τήνιος, υπηρέτησε με τα υπό την διεύθυνσίν μου πυρπολικά περευρεθείς εις διαφόρους τινάς εκστρατείας και μάχας, ιδίως δε εις τον κατά την νήσον Χίον εμπρησμόν της Οθωμανικής Στολαρχίδας. Εις ένδειξιν δε των κατά καιρούς εκδουλεύσεών του φέρει και διάφορα πιστοποιητκά της Βουλής των Ψαρών. Έδειξε δε γενναιότητα και ζήλον υπέρ πατρίδος και διήγεν αμέμπτως.

 Προς απόδειξιν τούτων αφίημι το παρόν πιστοποιητικόν εις την μητέρα του.

           

                                                            Εν Αθήναις την 12 Απριλίου 1844

                                                                               Κ. Κανάρης»

 

Την 12ην Ιουνίου 1865, οι ανεψιοί του Γεώργιος, Ιωάννης και Φίλιππος  Δεσίπρης, κατέθεσαν αίτηση στην Επιτροπή του Αγώνος, αιτούντες την απονομήν της προσήκουσας αμοιβής, « ... ως γνήσιοι κληρονόμοι του κατά τον ιερόν αγώνα αποθανόντος πυρπολιτού Φιλίπου Α. Λίλα ...», επισυνάπτοντες πιστοποιητικό του Δημάρχου Τήνου εκδοθέν την 4η Ιουνίου  1865 με το οποίο εβεβαιούτο οτι οι ανωτέρω « ... εισί γνήσιοι και μόνοι πλησιέστατοι κληρονόμοι του μακαρίτου θείου τους Φιλίππου Αντωνίου Λίλα εκ του χωρίου Δύο Χωρίων του ημετέρου Δήμου.

 

(πατήστε εδώ για να μάθετε και γι' άλλους δυοχωριανούς αγωνιστές του 1821)

 

Βιβλιογραφία:

1. ΟΙ ΤΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821 – Μαρίας Δασκαλάκη-Δώριζα (Αθήνα 1982)

2. ΤΗΝΙΑΚΑ – Επαμ. Γεωργαντόπουλου – Αθήνα 1889

3. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ – Γεωργίου Αμοιραλή

 

Η ιστοσελίδα φιλοξενείται στο
www.256.gr